Pałac - Hotel SPA pod Warszawą - Pałac Żelechów.
Galeria

Zapisz się na nasz newsletter

tel. +48 25 682 03 60

Oferty specjalne

Regulamin Pałacu

Centrum Konferencyjno – Wypoczynkowe
ul. M. J. Piłsudskiego 36 ; 08 – 430 Żelechów

I. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Pałacu Żelechów i jest integralną częścią umowy, zawieranej poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie czynności dorozumianych, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i / albo zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pałacu Żelechów.
  Dokonując czynności wymienionych w zdaniu poprzednim Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obejmuje wszystkie osoby przebywające na terenie Pałacu Żelechów.

II. DOBA W PAŁACU

 1. Pokój w Pałacu wynajmowany jest na doby. Przy pobytach indywidualnych doba rozpoczyna się o godzinie 14:00 w dniu przyjazdu i trwa do godziny 12:00 dnia następnego*. 
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość Pałacowy powinien zgłosić w Recepcji , do godziny 10:00 w dniu ,w którym upływa termin najmu pokoju.
 4. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione przez Pałac w miarę posiadanych możliwości.
 5. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.
  W przypadku, gdy gość opuści pokój do godziny 18:00, naliczona zostanie opłata za pół doby. Po godzinie 18:00 naliczona zostanie opłata za całą dobę .
 6. Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.
 7. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju w godzinach 7.00 – 22.00.
 8. Pałac może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Pałacu, wyrządził szkodę w mieniu Pałacowym lub zakłócił prawidłowe funkcjonowanie Pałacu.
 9. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według ceny z cennika dostępnego w recepcji Pałacu.
 10. Zachowanie Gości korzystających z usług Pałacu Żelechów nie może zakłócać spokojnego pobytu innych gości znajdujących się na terenie Pałacu. Pałac może natychmiast odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która naruszy wyżej wymienioną zasadę. W przypadku odmowy dalszego świadczenia usług gość Pałacu musi natychmiast opuścić teren Pałacu Żelechów. Opłaty za pobyt i usługi w Pałacu Żelechów zostaną naliczone według dokonanych rezerwacji za cały okres i są w trybie natychmiastowym do uregulowania przez gościa.

III. REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Gość Pałacu Żelechów zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
  W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób umożliwiający identyfikację Gościa , Recepcjonista ma obowiązek odmówić zameldowania Gościa  , przekazania pokoju oraz wydania  kluczy.
 2. Przy zameldowaniu Gościa w hotelu wymagana jest 100 % płatność za zarezerwowany pobyt . Wpłaty za  pobyt mogą być: wpłacane na konto Hotelu w formie przelewu bankowego, gotówki lub w formie obciążenia karty kredytowej.
  W przypadku skrócenia pobytu w Hotelu, Gość oprócz ceny za zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100 % ceny niezrealizowanego pobytu. Wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
 3. W celu możliwości rozliczania usług w rachunku końcowym i czekowania ich „bezgotówkowo - Na pokój ” Gość może dokonać: preautoryzacji karty kredytowej lub zostawić w kasie Recepcji depozyt gotówkowy na poczet przyszłych, planowanych wydatków. Usługi będą świadczone przez hotel do wysokości sumy preautoryzacji karty kredytowej  lub depozytu gotówkowego .
 4. Na życzenie Gościa przebywającego w Pałacu z dziećmi do lat 3, do pokoju wstawiane jest nieodpłatnie łóżeczko dziecięce.
 5. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z ze Strefy Aqua, a w niej z: basenu rekreacyjnego i sportowego, strefy relaksu, Strefy Termalnej, a w niej z: pokoju wodnych medytacji, sauny solnej, sauny ziołowej, sauny fińskiej i parowej, pikady w dżungli, ogródka zabaw dla dzieci, parkingu oraz internetu.
 6. Strefa Ciszy i strefa Termalna z saunami jest dostępna tylko dla osób dorosłych lub osób, które ukończyły 15 rok życia i mogą tam przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu do Strefy Ciszy i Strefy Termalnej SPA (sauny, pikady, pokój wodnych medytacji) dla dzieci poniżej 15 roku życia.
 7. Pozostałe obiekty rekreacyjne oraz usługi świadczone w SPA są dodatkowo płatne.
 8. Integralną częścią dokonania rezerwacji i jej potwierdzenia są Warunki Rezerwacji.
 9. Po spełnieniu warunków zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji (dokonanie przedpłaty, preautoryzacji karty) rezerwacja ma status rezerwacji gwarantowanej. Gość tym samym akceptuje zapisy zawarte w Warunkach Rezerwacji.
 10. Ze względu na komfort naszych wszystkich Gości na terenie całego Obiektu nie są akceptowane żadne zwierzęta.
  Niezastosowania się do powyższego punku skutkować będzie obciążeniem w kwocie 350 zł  za wyłączenie pokoju i przeprowadzenie ponadstandardowego sprzątania (usuwanie sierści), dezynfekcję i odkażanie.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Pałacu dzieci w wieku poniżej 14 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.
 2. Gość Pałacu Żelechów ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Pałacu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Koszt usuwania zniszczeń i dodatkowych zanieczyszczeń mieści się w przedziale od 500 do 1.500 zł. **(szczegółowy cennik dostępny w Recepcji Głównej).
 3. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach Pałacu i innych pomieszczeniach: świeczek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 4. Każdorazowo, opuszczając pokój, Gość powinien upewnić się, że pozostawia okna i drzwi zamknięte.
 5. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  W pomieszczeniach całego obiektu obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 1.500 złotych.
 6. Pałac Żelechów jest obiektem zabytkowym wyposażonym w system wczesnego ostrzegania i wykrywania dymu i ognia, bezpośrednio połączonym z jednostką straży pożarnej. Wywołanie alarmu przez gościa lub osoby go odwiedzające oraz koszty z tym związane, przy nie zastosowaniu się do w/wymienionych wytycznych, narazi gościa na refakturowanie ewentualnych kosztów związanych z wywołaniem alarmu i jego odwołaniem oraz przyjazdem jednostek straży pożarnej.
 7. Na terenie Obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia własnego alkoholu.       

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŁACU

 1. Pałac ma obowiązek zapewnić:
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  - bezpieczeństwo pobytu,
  - profesjonalną i uprzejmą obsługę,
  - sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  - sprawną pod względem technicznym obsługę. 

W przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Pałac dołoży starań, aby w miarę możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić powstałe niedogodności.

 1. Na życzenie Gościa Pałac świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  - budzenie
  - usługi depozytowe
  - przechowywanie bagażu (Pałac może odmówić przyjęcie bagażu na przechowanie w terminach innych niż daty pobytu Gościa).
 2. Pałac nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów wartościowych, albo rzeczy mających wartość naukową lub artystyczną, jeśli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji.
 3. Odpowiedzialność Pałacu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do Pałacu regulują przepisy art. 846 – 849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Pałacu podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Pałac ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, albo mają zbyt dużą wartość materialną lub wielkość w stosunku do posiadanego sejfu i jego kategorii .  
 4. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w sejfie w pokoju hotelowym.
 5. W przypadku pozostawienia zamkniętego sejfu po wymeldowaniu Gościa, Dyrektor hotelu otwiera komisyjnie skrytkę i deponuje pozostawione rzeczy w sejfie w recepcji.
 6. Przedmioty pozostawione w sejfie lub przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju hotelowym przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane, na jego koszt, na wskazany adres.
  W przypadku braku dyspozycji hotel przechowa przedmioty przez dwa lata, a następnie przekaże na cele charytatywne, do użytku publicznego lub podda utylizacji.
 7. Pałac nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych na parkingu.

VI. REKLAMACJE

 1. Pałac świadczy usługi zgodnie z opracowanymi i przyjętymi standardami.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Pałacowi reakcję.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na piśmie do pracownika Recepcji Hotelowej.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie 14 dni.

VII. INFORMACJE DODATKOWE
Integralną częścią regulaminu Pałacu Żelechów jest także szczegółowy Regulamin strefy SPA.

*Jeśli odrębne umowy nie stanowią inaczej.

** Cennik usuwania zniszczeń dostępny jest w recepcji głównej Pałacu

                                                Dorota Podolak 
Właściciel Spa & Wellness Pałac Żelechów

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij